Банки, кредити, карти, лизинги, депозити

Пакетни програми

Банкови гаранции Банката се задължава да плати вместо свой клиент на посоченото в гаранцията лице определена сума пари съобразно с условията, предвидени в нея. ПИБ АД предоставя на своите клиенти: Гаранции пред местни търговски дружества и институции (в т.ч. пред банки), обезпечаващи участие в търг; връщане на аванс; добро изпълнение; митнически задължения; други. Гаранции пред чуждестранни лица и институции. Стенд-бай кредити Финансови улеснения под формата на условни кредити за обезпечаване на плащания по акредитиви и банкови гаранции. Обичайно условните кредити се предоставят при условията, приложими към краткосрочните кредити. Поръчителство, авал Предоставя се чрез поемане на поръчителство (авалиране) на ценна книга на заповед, издадена от първокласни клиенти на Банката. Първа инвестиционна банка АД изисква гаранционните ангажименти, поемани от нея, да бъдат обезпечени по реда, приложим за кредитите.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Пълното обслужване на клиента от Банката включва следните условия: Задължителни: да осъществява разплащанията си чрез откритите в Банката сметки в лева и валута да превежда заплатите на персонала по разплащателни сметки с издадени карти от Банката Допълнителни: да има срочен депозит в лева и/или валута да ползва електронно банкиране инкасово обслужване друг банков продукт или услуга Кредитоискателят трябва да покрива задължителните условия и едно от допълнителните условия, за да ползва преференциален лихвен процент по искания кредит в лева. Размерът на преференцията се определя, като намаление на действащите към момента минимални лихви по кредити в лева, в зависимост от това дали осъществява всички свои или по-голямата част от разплащанията си през разплащателните сметки в Банката. Колко ще струва? Банката събира такса за разглеждане на искане за кредит, такса за управление на предоставен кредит и други съпътстващи кредита такси съгласно своята Тарифата. Какви са Вашите предимства? намалява разходите Ви за лихви по предоставения от Банката кредит; удобство при обслужването; индивидуално обслужване и професионална консултация.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Обединена Българска Банка АД предлага на своите клиентите висока степен на сигурност при обслужването на техните международни и вътрешни търговски сделки. Широката кореспондентска мрежа от над 700 банки и положителния международен имидж ни позволяват постигането на висока ефективност при обслужването и защитата на интересите на нашите клиенти.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове