Банки, кредити, карти, лизинги, депозити

Други продукти и услуги

УниКредит Булбанк предоставя трезорите си за съхранение на ценности Банката осигурява на клиентите си: Висока степен на сигурност Конфиденциалност Избор на срокове за ползване и размери на сейфовете Неограничен достъп в рамките на работното време на Банката. УниКредит Булбанк дава под наем касетки, въз основа на сключен договор. Касетките се предоставят на физически лица срещу представяне на документ за самоличност. Предоставените касетки са за лично ползване и не могат да бъдат пренаемани. Касетките служат за съхранение на парични знаци, ценности, ценни книжа, документи, колекционерски сбирки, ръкописи и други вещи. До съдържанието на касетката достъп има само наемателят (пълномощникът). Вложените в касетката вещи са без обявена стойност и съдържание.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Първа инвестиционна банка АД предлага възможността да инсталира електронни ПОС устройства във Вашите търговски обекти, които да обслужват плащания с местни дебитни карти носещи логото на БОРИКА, всички продукти на VISA и MasterCard, както и най-елитните по света клубни карти DinersClub.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Банка Пиреос България АД приема от своите клиенти всички видове чекове и банкови драфтове за инкасиране. Чековете се приемат за инкасиране, като срокът, в който можете да получите покритието по вашата сметка варира от 10 дни до около 1 месец. Освен търговски чекове и банкови драфтове, Банка Пиреос България АД изкупува и пътнически чекове. Таксите и комисионите, прилагани от Банка Пиреос България АД за инкасиране и изплащане на чекове, можете да видите в Тарифата на банката.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

СИБАНК Ви предоставя възможност за ползване на банкови сейфове, намиращи се в специално помещение (Обществен трезор). В сейфа можете да съхранявате пари, ценни книги, документи и други вещи. Влаганите ценности са без обявена стойност и съдържание. Услугата се предоставя на юридически лица - български и чуждестранни. СИБАНК Ви дава възможност да упълномощите, с изрично нотариално заверено пълномощно, друго лице да влага и изтегля ценности от сейфа. Размерът на таксата се определя съгласно Тарифата на СИБАНК и е в зависимост от размера на сейфа и времето, за което се ползва.

СИБАНКwww.cibank.bg »

"Търговска банка Д" предлага на Ваше разположение сейф-касети за съхранение на ценности, при висока степен на сигурност и конфиденциалност. Сейф-касетите се намират в трезора на банката в гр. София, на бул. "Цар Освобидетил" 8, където само Вие и/или упълномощено от Вас лице имате достъп до Вашата касета

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Банка Пиреос България АД е официален дистрибутор за България на взаимните фондове на Пиреос Асет Мениджмънт - Гърция /Piraeus АM MFMС/. Piraeus AM MFMC е част Финансова Група Пиреос, която е една от най-динамичните и активни финансови организации в Гърция днес. Основана през 1916 година Банка Пиреос Гърция се развива изключително динамично в последните две десетилетия като сформира финансовата група Пиреос, чието международно присъствие непрекъснато нараства. Бизнес фокусът на групата е насочен върху страните в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие, но също така присъства в международните финансови центрове Лондон и Ню Йорк. Групата присъства в САЩ чрез базираната в Ню Йорк Marathon Bank, и в Лондон - чрез клон на банка Пиреос. Освен в Гърция, България, САЩ и Великобритания, притежава собствени банки и в Египет, Кипър, Албания, Сърбия, Румъния и Украйна.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Съхранение на безналични и налични книжа; Съхранение на книжата на клиентите отделно от позициите на ING Банк; Сетълмент на сделки с държавни ценни книжа, акции, корпоративни облигации, общински облигации, ипотечни облигации, компенсаторни инструменти, депозитарни разписки (ADR/GDR), и др. Агент по тристранен договор (escrow agency); Събиране на постъпления от дивиденти, лихви и главници; Съобщения за корпоративни действия – общи събрания, увеличение на капитал, издаване на права, издаване на нови акции, разделяне номинала на акции, сливания, разделяния, придобивания и др; Гласуване на общо събрание; Плащане на всички дължими данъци в България от името на клиентите; Възстановяване на данъци /данъчни облекчения въз основа на споразумения за избягване на двойно данъчно облагане и др. Представляване на клиентите пред съответните институции във връзка с инвестиции; Получаване на разрешение от БНБ, Министерство на финансите или други държавни институции за закупуване на ценни книжа в случай че подобно разрешение се изисква по закон; Подготовка на цялостната документация във връзка с гореизложеното; Поддържане на комплексна система за ценни книжа с автоматизирани функции за отчетност към клиентите, оценка на портфейл от ценни книжа, автоматична обработка на сделки и др;

ING Банкwww.ing.bg »

„Д Банк” предлага следните основни услуги и продукти: семинари за възможностите за получаване на безвъзмездни помощи по Програмата за развитие на селските райони от земеделски производители и предприятия в селските общини; индивидуални консултации за ориентиране в различните мерки по Програмата за развитие на селските райони или по избрана мярка. Банката предлага финансиране, съобразено със спецификата на плащанията на субсидиите и със сезонните дейности: кредити за земеделски производители, които получават плащания на площ; финансиране на проекти, одобрени по мерките от Програмата за развитие на селските райони; банкови гаранции, изискуеми при авансови и други плащания.

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Какви са предимствата на Денонощния трезор ОББ? Съхранявате парите си в банковия трезор; ОББ гарантира сигурността на Вашите средства; Денонощният трезор се заключва с три различни ключа. Оставяте парите си в трезора по всяко време на денонощието; На следващия работен ден парите Ви се преброяват и внасят по Ваша сметка в ОББ; Можете да упълномощите и други Ваши инкасатори да внасят средства в денонощния трезор; Какви такси заплащате за ползване на Денонощен трезор ОББ? За ползване на трезора; За обработка на парите;

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Токуда Банк АД предлага получаване и изпращане на документи на инкасо съгласно Еднообразните правила за инкасата ( Издание №522 на МТК, Париж), както и изпращане на чекове в ЩД и Евро за инкасиране. Изпращаните документи и чекове за инкасиране следва да бъдат придружени съответно от Нареждане за изпращане на документи на инкасо и Нареждане за изпращане на чекове на инкасо. Токуда Банк АД начислява дължимите такси и комисионни съгласно Раздел VI от действащата тарифа . Всички получени и излъчени съобщения по S.W.I.F.T. се изпращат на клиентите на Банката по е-mail в реално време.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове