Банки, кредити, карти, лизинги, депозити

Други продукти и услуги

В качеството на инвестиционен посредник, "БАНКА ПИРЕОС" АД предлага на своите клиенти пълната гама услуги на българския капиталов пазар: -Сделки с акции и облигации, листвани на Българската фондова борса -Търговия с компенсаторни инструменти (компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи, поименни компенсационни бонове) -Управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари -Първично публично предлагане на ценни книжа -Поемане на емисии на ценни книжа -Консултации по инвестиционни проекти -Организиране на търгово предлагане за изкупуване на ценни книжа -Инвестиционно посредничество и анализ на приватизационни сделки -Сделки на чуждестранни фондови борси -Покупко-продажба на дериватни финансови инструменти. Посредничество при покупка или продажба на корпоративни ценни книжа (акции и облигации) и компенсаторни инструменти. "БАНКА ПИРЕОС" АД предлага на своите клиенти посредничество при сделки с ценни книжа. Банката приема поръчки от клиенти за сделки с ценни книжа във всички свои клонове и се привеждат в изпълнение с необходимата бързина, точност, прецизност и при най-добри цени за клиента, спазвайки точно дадените от клиента инструкции.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

С новата услуга на "Алианц Банк България" получавате SMS съобщение на посочен мобилен телефонен номер за всяка извършена от Вас операция с разплащателна сметка, кредитна, дебитна, спестовна карта и всички типове срочни депозити. Получавате SMS до 10 мин. след извършване на следните транзакции: вноска/теглене от разплащателна сметка, кредитна, дебитна и спестовна карта; получен/нареден касов или безналичен превод от разплащателна сметка; теглене от банкомат; плащане от банкомат на сметки; теглене на ПОС в банка; плащане на ПОС при търговец; плащане по Интернет; теглене/вноска по срочен депозит; изплащане на лихва по срочен депозит; погасяване на лихва по кредитна карта.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

ING Банк играе ролята на новатор на редица капиталови пазари в Централна и Източна Европа. През 2000 г. организирахме първата по рода си в България емисия на краткосрочни дългови книжа на стойност 20 милиона лева в рамките на 3-годишна програма от името на "Солвей Соди". Инструментът е 6-месечен запис на заповед, осигуряващ на инвеститорите една разумна надбавка над доходността на съответните държавни ценни книжа. Емисии като тази представят алтернативен източник на финансиране за нашите клиенти, както и една пазарна алтернатива за професионалните инвеститори.

ING Банкwww.ing.bg »

"Алианц Лекс" е специализиран пакетен продукт, предназначен за адвокати, адвокатски дружества и нотариуси. С включването в пакета клиентът получава: Откриване на разплащателна сметка в лева, без такса за откриване; Откриване на разплащателна сметка във валута, без такса за откриване; Безплатно издаване и преиздаване на международна дебитна карта Maestro и Visa Electron ; Автоматични плащания на битови сметки и получаване на SMS и/или e-mail известия, чрез системата "Електронни битови сметки"; Преференциални условия за издаване на кредитна карта MasterCard и Visa - без такса за издаване и 50 % от таксата за годишно обслужване; Безплатно регистриране на услугата SMS известие за извършени транзакции по дебитни и кредитни карти; Безплатно инсталиране и поддържка на Електронно банкиране; Депозит "Комфорт" и депозит "Аванс" с преференциална лихва до 0.20% над действащите към момента, с възможност за безплатен превод, за сметка на начислените лихви по депозит "Комфорт", за премии по застраховка "Професионална отговорност за нотариуси или адвокати", в случай че застраховката се заплаща месечно. Ако застраховката е платима годишно, тогава може да се направи депозит "Аванс" с изплащане на лихвата за целия период в момента на откриване на депозита, начислената лихва се превежда за погасяване на годишната премия по застраховка "Професионална отговорност за нотариуси или адвокати; Възможност за ползване на овърдрафт в BGN, USD, EUR, без такси за отпускане и поддръжка.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

Продукти: Безсрочни депозити (еднодневно предизвестие) в лева и основни валути Срочни депозити до 1 година (дават се котировки и за периоди с нестандартни срокове) Сделки за обратно изкупуване ("РЕПО") с Държавни ценни книжа книжа и облигации по "ЗУНК" (до 6 месеца) Валутни суапове (до 6 месеца) Български паричен пазар: Основни обеми - до 1 месец Дневен оборот около - BGN 70 милиона Среден размер на сделка - BGN 1 милион Голяма сделка - BGN 2 милиона База за изчисляване на лихвата- година Аct/360 дни Основен лихвен процент - определян от БНБ (равен на доходността на 3-месечните ДЦК, определяна на аукционите един път месечно) Задължителни резерви при БНБ: 8% от всички пасиви (с изключение само на местните междубанкови депозити) при ежедневна корекция.

ING Банкwww.ing.bg »

Фондът може да инвестира и в трети държави, включени в списък, одобрен от Заместник-председателя на КФН. При нормални обстоятелства се предвижда около 50% от портфейла на Фонда да е съставен от акции, както и от търгуеми права с цел придобиване на акции от нови емисии при увеличаването на капитала на съответните публични дружества. Останалата част от портфейла ще включва дългови ценни книжа, включително ипотечни, други корпоративни и общински облигации, и ДЦК, както и на инструментите на паричния пазар. Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения. При условие на продължително пазарно понижение, ще се пристъпва към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи. Това ще се прави с цел да се защитят вложенията на инвеститорите.

КТБ Асет Мениджмънтwww.corp-am.com »

Физическото устройство обработва плащания с банкови карти , като осъществява информационна връзка със сървъра на Банката. При извършване на транзакция с банкова карта на устройството, сумата постъпва по разплащателна сметка на клиента водена в Банката. Виртуален ПОС терминал за електронна търговия (e-commerce) Виртуалният ПОС дава възможност на всеки търговец да приема плащания с банкови карти директно от своя интернет сайт. Системата за e-commerce на Банка ДСК се обслужва изцяло от информационните системи на Банката, поради което не се използват компании процесори - посредници между банката и Търговеца. Сумите на транзакциите постъпват по открита разплащателна сметка на клиента в Банката. Транзакциите с банкови карти през интернет сайта на клиента се осъществяват в съответствие с последните програми за сигурност на MasterCard и VISA, съответно с наименования „MasterCard SecureCode” и “Verified by VISA”. Системата предлага приемането на чуждестранни и местни банкови карти с логата на 2-те картови организации, при гарантирана сигурност за Търговеца срещу опити за измама от страна на картодържатели (покупка с откраднати данни за карта).

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Услугата Ви осигурява възможност, като картодържател, да получавате SMS съобщения непосредствено след всяка извършена on-line авторизация или транзакция при плащане или теглене с всяка карта. В съобщението се съдържат дата и час, информация за терминала (ATM или ПОС, банка обслужваща ATM-а или име и адрес на търговеца, притежаващ POS-а), сума и оригиналната валута на авторизацията. Посочва се и резултата от транзакцията – дали е успешна или отхвърлена, както и причината за отказа (недостатъчен авоар, надхвърлени лимити и т.н.) Какво е необходимо, за да ползвате услугата Необходимо е единствено да попълните формуляр, който можете да намерите във всеки клон на Д Банк в цялата страна. По този начин заявявате желанието си да се регистрирате като клиент на SMStatus. Промяна или анулиране на регистрацията Промяна на данните или анулиране на регистрация можете да направите в офис на Д Банк . При промяна на GSM номера Ви, трябва да уведомите Банката, за да получавате SMS-известията си на новия номер. За да преустановите ползването на услугата, е необходимо да уведомите Банката и да анулирате регистрацията си. По този начин се спира изпращането на SMS-известията. При прекратяване на ползването на услугата, неизползваната част от заплатения аванс ще бъде възстановена по Вашата карта. Д Банк предлага безплатно регистриране за ползване на услугата. Таксата за всяко SMS-известие е 0.20 лв. (с включен ДДС). Вие избирате какъв депозит желаете да платите за ползване на услугата – 5 , 10, 15 или 20 лв. Депозитът се удържа автоматично от Вашата картова сметка при регистрирането Ви за услугата. Когато платеният от Вас депозит спадне на 10%, операторът на системата ще Ви изпрати безплатно предупреждение. Можете да заявите автоматично подновяване на депозита в Д Банк.

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Токуда Банк АД гарантира платежоспособността на свои клиенти пред митници, бизнес партньори, контрагенти по договори, при участие в търгове или процедури за обществени поръчки, при кандидатстване за придобиване на лицензии или във всички случаи, когато клаузите в договорите на клиентите на Банката изискват представяне на банкова гаранция Токуда Банк АД предоставя на всеки свой клиент необходимата му банкова гаранция, когато това се изисква по договор, сключен между него и контрагента му за гарантиране на неговата платежоспособност. Токуда Банк АД издава банкови гаранции на свои клиенти: -в полза на българската митническата администрация за гарантиране на дължими от нашите клиенти мита, митнически такси и ДДС, свързани с външнотърговската им дейност; -за добро изпълнение по сключени договори между нашите клиенти и техни контрагенти за доставка на стоки, услуги и други дейности; -за участие в търгове и конкурси за възлагане на обществени поръчки (по Закона за възлагане на обществени поръчки) за осигуряване на ангажиментите на нашите клиенти като участници в търга/конкурса; -за авансово плащане, за изпълнение на парично задължение и други финансови ангажименти на наши клиенти в полза на техни контрагенти по сключени договори. -други, по договореност с клиента.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

Като допълнение към експортното финансиране, клиентите ни може да се възползват и от предлаганото от DS-Concept Factoring импортно финансиране. DS-Concept може да плати фактурите на международните Ви доставчици, като същеврменно Ви предложи разсрочено плащане. Ако доставчикът Ви изисква откриването на акредитив ние ще го открием във Ваша полза. Дългите кредитни проверки и преговори за нови кредитни линии с банките ще останат в миналото, а Вие ще може да се концентрирате в изграждането на своя бизнес.

DS-Concept Factoring GmbHwww.ds-concept.net »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове