Банки, кредити, карти, лизинги, депозити

Други продукти и услуги

Токуда Банк АД предлага на своите клиенти консултански услуги по управлението на техните финансови активи, по придобиване на дялове в търговски дружества, извършване на банкови и финансови сделки по специално разработени схеми в партньорство с други финансови посредници, наши конграгенти и др.За извършените консултански услуги Банката събира такси и комисионни съгласно Тарифата си. На своите корпоративни клиенти Токуда Банк АД предлага сключване на договори за консултански услуги на преференциални условия.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

Достъп до VIP салони на летища Къде се намират VIP салоните, включени в Priority Pass? По целия свят. Можете да посетите над 550 салона на над 300 летища, включително Терминал 1 и Терминал 2 на Летище София. Какво можете да очаквате от престоя във VIP салоните? Спокойствие. Комфорт. Възможността да отдъхнете преди полета. Или ако искате може да използвате бизнес удобствата, да наваксате с работата си или да проверите как вървят нещата в офиса. А защо не и двете? Звучи прекалено хубаво, за да е истина. Къде е уловката? Няма такава – затова Priority Pass има над 1,500,000 доволни клиенти. Може да посещавате VIP салоните без значение с коя компания пътувате – редовна или low cost, каква класа билет имате, или дали пътувате по бизнес или за удоволствие. Та как работи всичко това? Ние издаваме Priority Pass карта с Вашето име релефно отпечатано на нея – просто я покажете, когато пристигнете в салона. Няма нужда да резервирате или предплащате. Можете дори да поканите Ваш гост да се присъедини към Вас. СИБАНК Ви предлага безплатно членство в програмата Priority Pass - банката заплаща годишната такса за членство на всеки клиент. Клиентът заплаща единствено посещенията в салоните на летищата на PriorityPass програмата. Таксата е в размер на EUR 24 /двадесет и четири евро/ за всяко посещение и на всеки човек. Ако обикновено пътувате Бизнес класа, защо Priority Pass ще Ви бъде полезен? Въпреки че повечето големи авиолинии имат свои собствени салони по много от дестинациите си, достъпът до тях не винаги е гарантиран. А най-често точно по непопулярните дестинации имате нужда от такъв. PriorityPass е чудесен резервен вариант в такива случаи. Какво се случва ако пътувате със член от семейството или колега, който няма Priority Pass карта? Можете да поканите приятели или гости заедно с Вас. Повечето салони ще позволят неограничен брой гости, но където има такива ограничения, те са посочени в описанието на салона в интернет или в справочника, който ще Ви дадем с картата. Можете да използвате салоните дори и когато не пътувате по бизнес. Ако пътувате със семейството си, моля имайте предвид, че в някои салони, предимно в салоните във Великобритания, деца под 12 години не се допускат. В салоните на Летище София деца до 2 годишна възраст се приемат безплатно. Как да разберете къде се намират VIP салоните на Priority Pass ? Заедно с картата Priority Pass , Вие ще получите и подробен справочник на салоните и услугите, предлагани от тях, описание как точно да стигнете до тях и часовете на работа. На сайта www.prioritypass.com може да направите on-line справка с най-новите данни, като се регистрирате с номера върху PriorityPass картата си. Също така може да свалите списък на летищата, разполагащи със салони във файл, който да запишете на компютъра си или да разпечатате. Салоните управляват ли се от Priority Pass? Не, тази работа е оставена за експертите! Priority Pass има договори със салони, които са управлявани от летищните власти, агенции или авиокомпании. Когато сте в салона, дали служителите от салона ще ви предоставят информация за полета? Не, въпреки че някои салони имат монитори с информация за полетите, не във всички има такива. Задължение на пътниците е да внимават за времето на полета и информация за качването на самолета. Когато посетите някой от включените в списъка салони, просто се идентифицирайте като член, показвайки отличителната черно-златна PriorityPass карта. Не се признава никакъв друг начин за доказване на членството в PriorityPass. Покажете своята PriorityPass карта на рецепцията. Вашето (и на лицето, което Ви придружава) посещение в салона ще бъде маркирано чрез ръчно вземане на отпечатък от Вашата PriorityPass карта Вие ще бъдете подканен да подпишете “Ваучер за посещение”. В някои салони картата Ви ще бъде електронно прочетена. Всеки месец ние ще получаваме от PriorityPass данни за Вашите визити, датата и броя гости, които са Ви придружили. Където е приложимо, таксата за посещението на вас и Вашия гост може да бъде платена и с Вашата MasterCard, издадена от СИБАНК. Всяка такава такса ще можете да видите в месечното си извлечение.

СИБАНКwww.cibank.bg »

"ДСК - Транс Секюрити" ЕООД разполага с модерни, инкасови центрове (трезори) на територията на цялата страна, в които се обработват и съхранват ценните пратки и паричните средства. Инкасовите центрове са оборудвани в съответствие с най-новите технологии в бранша и световно признати практики.

Банка ДСКwww.dsktranssecurity.bg »

Държавните ценни книжа са дългови инструменти, емитирани от Министерството на финансите (МФ) като представител на държавата с цел финансиране на краткосрочни и дългосрочни правителствени разходи. Държавните ценни книжа дават на своите собственици правото да получават паричен доход чрез сконтиране на цена под номинала или чрез изплащането на фиксирана годишна лихва. МФ, съвместно с БНБ регламентират реда и условията, при които се осъществяват емисиите на безналични ДЦК на вътрешния пазар. Търговията с ДЦК се опосредства от първичните дилъри (банки и инвестиционни посредници), които имат право да придобиват ДЦК директно на аукционите, организирани от БНБ. ДЦК биват съкровищните бонове, държавните облигации, ЗУНК облигациите, еврооблигациите. Първа инвестиционна банка осъществява: сделки с ДЦК на първичен пазар; сделки с ДЦК на вторичен пазар; операции, свързани с движение по регистри на ДЦК; откриване и водене на регистър на инвестиционен посредник; падеж на емисии.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Банка Пиреос България АД предлага на своите клиенти възможности за съхранение на ценности в банкови касети и им осигурява: конфиденциалност, разнообразие от срокове за ползване и размери на касетите, достъп без ограничение в рамките на работното време с клиенти на банката. Цената на услугата може да видите в Тарифата за таксите и комисиoните на Банка Пиреос България АД.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Документарното валутно инкасо се използва като платежна форма във външнотърговските сделки, при която по нареждане на износителя, неговата банка препраща стоково-разпоределителните документи, придружени или не от трата, на банката на вносителя, която му ги предава срещу заплащане в брой, срещу акцептиране на трата или друг задължаващ документ. Предимствата на документарното валутно инкасо, които го правят предпочитано пред другите форми на плащане са: Опростена процедура и по-ниски банкови разходи в сравнение с документарния акредитив; По-висока степен на сигурност в сравнение с плащането с превод; Възможност за предаване на документите на вносителя срещу изплащане на дължимата сума или акцепт на трата; Износителят има възможност да предава на вносителя документите (а заедно с това и стоката) на части, като текущо инкасира равностойността на всяка от тях.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

С Виртуалния банков клон на ПИБ имате възможност да ползвате в реално време следните услуги: откриване на разплащателни сметки в левове и чуждестранна валута и извършване на операции по тях; откриване на срочни депозити в левове и чуждестранна валута; извършване на преводи в левове и чуждестранна валута в системата на ПИБ в реално време; извършване на преводи в левове и валута в страната и чужбина; иницииране на искане за директен дебит (незабавно инкасо); покупко-продажба на валута; възможност за договаряне на курс; получаване на извлечения за всички сметки - разплащателни и депозитни (в левове и валута); други информационни услуги.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Банка Пиреос България ще открие сметки и ще издаде безплатно дебитни карти на всички Ваши служители - необходимо е да ни представите само списък с имена и ЕГН, придружен от копия на личните им карти. Всеки служител може да получи готовата си карта срещу лична карта, както в Банката, така и на място в офиса на фирмата от наш представител. Банката извършва преводите и захранва сметките на служителите в рамките на същия работен ден, в който е подадено нареждането от фирмата. При сключен договор за изплащане на заплати, Банката предоставя на Вашите служители възможност за ползване на овърдрафт по картова сметка.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Какви са предимствата на съхранението в касети в ОББ? Съхранявате парите си в касети, поставени на достъпно за Вас място в ОББ Помещението с касетите е строго охранявано Банката гарантира неприкосновеността на касетата и тайната на нейното съдържание Ползвате достъп до касетата и извън работното време на ОББ въз основа на допълнителен пропуск Всяка касета се отваря и затваря с два различна ключа, единият от които е за Вас, а другият остава в ОББ Какви такси заплащате за ползване на съхранение в касети в ОББ? За наемане на касетата За обработка на парите

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

ТОКУДА БАНК АД Ви предоставя възможност за ползване на банкови касети, намиращи се в специално помещение - Обществен трезор. Токуда Банк АД предоставя на своите клиенти от градовете Русе, Добрич и Благоевград, и техните региони, възможността за ползване на банкови касети под наем. В касетите, разположени в специалени трезори на офисите, Вие може да съхранявате ценности, документи и вещи при гарантирана неприкосновеност на съдържанието и тайна на вложените в касетата активи. Достъпът до банковите касети е личен или чрез изрично упълномощено (с нотариално заверено пълномощно) трето лице и е в рамките на работното време с клиенти на офиса. Токуда банк АД предлага за наемане на своите клиенти три размера касети. За наетите касети банката събира, такси съгласно тарифата. Размерът на таксата се определя от големината и времето за ползване на касетата. Предстои откриването на обществен трезор в офиса на банката в град София, ул."Граф Игнатиев" 3. Ако желаете да наемете при нас касета, може да се запознаете с Общите условия за ползване на банкова касета в обществен трезор на Токуда Банк АД.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове