Банки, кредити, карти, лизинги, депозити

Други продукти и услуги

Ако сте търговци и желаете да предложите на Вашите клиенти удобството да се разплащат чрез дебитни и кредитни карти в търговските Ви обекти, Токуда Банк АД Ви предоставя ПОС терминално устройство ( of Sale/Service), чрез което ще можете да приемате безналични плащания. Вашият персонал ще бъде обучен за работа с ПОС терминал, също безплатно. ПОС терминалът се инсталира до касовия апарат и служи за приемане на безналични плащания. Проверката на банковата карта се извършва от четящото устройство на ПОС терминала в on-line режим. Платените суми се удържат от сметката на картодържателя и постъпват по Вашата разплащателна сметка. за да можете да приемате плащания чрез дебитни и кредитни карти на ПОС терминал на ТОКУДА БАНК АД, следва да имате: Корпоративна разплащателна сметка в ТОКУДА БАНК АД Договор с Токуда Банк АД за обслужване на плащания с дебитни и кредитни карти Телефонна линия /заета само в момента на плащане/. Сумите постъпват директно по Вашата разплащателна сметка и се олихвяват Няма да Ви се налага да държите големи касови наличности и да се притеснявате за сигурността на средствата Ви Получавате банкови извлечения с детайлна информация за получените плащания чрез банкови карти Ще можете да обслужите всички клиенти в търговските Ви обекти, които нямат пари в брой, но притежават банкова карта. Токуда Банк АД предлага за своите клиенти и услугата разкриване на виртуални ПОС терминали. За информация относно регистрацията като търговец в ePay.bg и разкриване на виртуален ПОС терминал посетете следната страница.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

От януари 2007 година, Банка ДСК стартира кампания по прилагане на индивидуален подход към своите клиенти – Общини и Областни администрации, израз на което е обособяването им в самостоятелна клиентска група с индивидуални лихвени условия по пасива. Новите лихвени условия са приложими по бюджетните, извънбюджетните, набирателните, разплащателните и депозитните сметки на клиентската група, като подходът е различен според вида на сметките. В резултат на новата си лихвена политика, базирана на диференциация на приложимия лихвен процент според размера на остатъчните салда, Банката дава възможност на своите клиенти Общини и Областни администрации да оптимизират лихвения си доход, което съчетано с едно добро обслужване основано на дългогодишен опит и традиции да допринесе за максимална удовлетвореност от направения избор на обслужваща банкова институция.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

ОББ предлага достъп до международните пазари на дългови инструменти: операции с международни държавни, корпоративни облигации, както и други търгуваеми структурни продукти Държавни ценни книжа Характеристики на емисиите ДЦК в обръщение Пазарни котировки Спестовни държавни облигации можете да закупите във всеки един от клоновете на ОББ. За повече информация: www.bnb.bg Изберете "Фискални услуги" Изберете "Спестовни държавни облигации с целево предназначение (спестовни ДЦК)"

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Вече не е необходимо всеки месец да се притеснявате за крайния срок за погасяване на задълженията си! С услугата "Автоматично погасяване на задължения по кредитни карти Diners club" Вие имате възможност: само с еднократно нареждане, автоматично да погасявате цялата дължима сума, посочена във Вашето извлечение без да посещавате клон на Банката. дължимата за погасяване сума, посочена във Вашето месечно извлечение, да се удържа автоматично от друга Ваша сметка или от сметка на друго лице в ПИБ (Ваш близък или роднина, с негово съгласие). Предимствата за Вас: бърза процедура - достатъчно е еднократно да попълните и подадете преводно нареждане, след което всяко плащане се извършва без да е необходимо да посещавате Банката; удобство - не е необходимо Вие да се грижите за покриване на своите задължения - Банката ще ги следи и погасява вместо Вас; гъвкавост - можете да наредите своите плащания от сметката, по която получавате заплатата си – разплащателна или картова – или от друга сметка, която имате в ПИБ. Вашите задължения могат да бъдат погасявани от друго лице, което има сметка в ПИБ. Същевременно Вие можете да превеждате дължимите суми на друг картодържател.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Тези Общи условия (наричани за краткост „Условия”) определят механизма на Програмата "JetPassport” и уреждат взаимоотношенията, които възникват във връзка с участието в нея между "БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД (наричан за краткост Кредитора) и клиентите, включени в Програмата. Програмата "JetPassport” (наричана за краткост „Програмата”) е инциатива за стимулиране на Клиенти с лоялно поведение и ползвали и/или ползващи финасовите услуги на „БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД”. Участник в Програмата (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, което е ползвало и/или ползва финансова услуга на Кредитора в качеството на Кредитополучател по Договор за кредит, и което е включено в програмата от Кредитора. Търговски Партньор е всяко трето физическо и/или юридическо лице, с което Кредиторът има сключен Договор за финансиране продажбата на стоки и е обозначено със знак на Кредитора. Определението включва и обектите (магазините) и търговския персонал на Търговския партньор.

Джет Файненс Интернешънълwww.bnpparibas-pf.bg »

Токуда Банк АД предлага всички стандартни документарни операции при разплащанияТокуда Банк АД предлага авизиране и издаване на всички видове гаранции, познати в международната търговия, съгласно Еднообразните правила за гаранциите, платими при поискване ( Издание № 458 на МТК, Париж): - Гаранции за връщане на аванс - Гаранции за плащане - Гаранции за добро изпълнение - Гаранции за участие в търг - Гаранции за погасяване на парично задължение За да бъде издадена банкова гаранция, наредителят следва да подаде неотменяемо нареждане за откриване на гаранция, придружено от предварително съгласуван проектотекст за гаранцията на български и английски език и да осигури пълно покритие или да сключи договор за издаване на банкова гаранция с Банката. Токуда Банк АД начислява дължимите такси и комисионни съгласно Раздел VI от действащата тарифа . Токуда Банк АД не начислява допълнителна такса за съобщение по S.W.I.F.T. при издаването на гаранцията. Всички получени и излъчени съобщения по S.W.I.F.T. се изпращат на клиентите на Банката по е-mail в реално време. по външнотърговските сделки на своите клиенти като обработката им е подчинена на съответните международни правила.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

Сконтиране на акредитиви ОББ АД предлага и сконтиране на вземания по получени акредитиви, по договореност и след съответна оценка на издаващата банка. Потвърждаване на акредитиви Банката може да поеме на риска от неплащане на издаващата банка като потвърди получен акредитив, съгласно действащите процедури.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Какви са предимствата на Инкасиране с кола на ОББ? ОББ транспортира парични средства от Ваш обект и ги записваслед това на Ваша сметка; Рискът по транспорта е изцяло за сметка на ОББ; ОББ инкасира паричните средства в желан от Вас ден и час; Гарантира се висока степен на сигурност и конфиденциалност; Сумите се отразяват своевременно по сметката Ви; Как се извършва инкасирането с кола на ОББ? Предавате паричните суми за инкасиране, опаковани в чували и придружени с опис по копюрен строеж; ОББ извършва инкасирането в ден и час договорен с Вас; Сумите постъпват по сметката Ви на следващия работен ден от постъпването им; Какви такси заплащате за инкасиране с кола на ОББ? За инкасиране с автомобил; За броене; За превоз на пари до обект на клиента;

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Личните сейфове, намиращи се в офисите на ЦКБ, са изключително удобен и сигурен начин за съхраняване на Вашите ценности. Предимства да съхранявате в сейф гарантирана сигурност и неприкосновеност на ценностите Ви; конфиденциалност; богат избор на касети - от 10 кубични дециметра до над 100 кубични дециметра; богат избор на срок за ползване - от 1 денонощие до 1 година; неограничен брой посещения на трезора; възможност за ползване на преференции за постоянни клиенти; Таксата за наемане на сейфа е според размера на касетата и срока на наемане.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

VISA Cash back е услуга, при която можете да изтеглите до 50 лева в брой, докато плащате покупките си с Вашата дебитна или кредитна карта VISA. Така Вие печелите удобството да теглите малки суми в брой, без да е необходимо да ползвате банкомат. С VISA Cash back печелите още: спестено време, като комбинирате двете операции - плащане и теглене; повече места, от където да изтеглите пари в брой - не само банкоматите, но и търговските обекти, които предлагат тази услуга; улеснение. Кой може да ползва услугата VISA Cash back? Всички притежатели на кредитни карти VISA Classic, VISA Gold, VISA Business Gold, VISA Platinum и дебитни карти VISA Electron и V PAY от Първа инвестиционна банка АД. Използването на услугата VISA Cash back е лесно и удобно. Когато плащате за Вашите покупки с карта VISA, Вие трябва да уведомите касиера, че бихте искали да получите пари в брой, след това посочвате сумата, която желаете и като последна стъпка одобрявате трансакцията чрез въвежане на ПИН код или с подпис. Към момента услугата VISA Cash back се предлага в: бензиностанциите "Петрол" в цялата страна; верига магазини "Пикадили" в цялата страна.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове