Банки, кредити, карти, лизинги, депозити

Други продукти и услуги

Какво е факторинг? Факторингът представлява пакет от финансови услуги, включващ два или повече от следните елементи: Финансиране на търговски вземания с отложено плащане, без допълнителни обезпечения; Администриране и събиране на търговски вземания; Защита срещу кредитен риск; Защо факторинг? Освобождавате паричен поток веднага след издаване на фактурите си, подобрявайки общата ликвидност на компанията. Нивата на финансиране се увеличават успоредно с увеличението на търговския ви оборот; Факторингът е възможност да предложите по-изгодни търговски условия на своите платци от конкурентите си, както и да печелите нови клиенти, предлагайки им отложено плащане; Оптимизирането на паричните потоци може да Ви помогне да купувате на по-добри цени от своите доставчици, получавайки отстъпки при по-ранно плащане; Средствата се предоставят по Вашата разплащателна сметка и могат да бъдат използвани за всякакви оборотни нужди.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

МКБ Юнионбанк пуска live chat за всички свои клиенти. По този начин те могат да се свържат със своята банка, дори в извън работно време на финансовите центрове и да получат компетентен отговор или съвет. Чатът надгражда кол-центъра като функционалност и бързина и връзката с банката не изисква ползването на телефон. Напълно безплатен.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Облекчете процеса по изплащане на трудови възнаграждения с програма "Премия": Оптимална комбинация от продукти и услуги според Вашите нужди Примамливи условия за всички продукти и услуги, включени в програмата Специални условия и допълнителни отстъпки при кандидатстване за банкови продукти за Вас и Вашите служители Сигурност: Защита на картовите плащания с дебитни карти.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Пощенска банка предлага пълна гама касови услуги, спомагащи за плавното протичане на ежедневните операции на корпоративните ни клиенти. Това включва откриване и поддържане на различни видове сметки, касови операции и разплащания в местна и чуждестранни валути: Банкови сметки Банкови сметки могат да бъдат открити във всеки клон или офис на банката. Не съществуват ограничения относно вида и валутата на сметките с титуляри местни или чуждестранни лица: Разплащателни сметки: Осигурена поддръжка, достъп до средствата Ви и подробни дневни извлечения Специални сметки: Набирателни, ликвидационни и депозитни Свободни преводи Пощенска банка обслужва входящи и изходящи преводи в местна и чуждестранни валути, гарантирайки навременното получаване на Вашите вземания или плащане на задълженията Ви. Левовите разплащания в структурата на банката се извършват в реално време. Преводи в левове към или от други банки се извършват чрез системите РИНГС и БИСЕРА. Валутните преводи се извършват чрез системата SWIFT с помощта на широката кореспондентска мрежа на Eurobank EFG. Касови операции Касови вноски и тегления – независимо че живеем във времето на електронните платежни инструменти, в ежедневните си финансови операции все още използваме банкноти и монети. Ние снабдяваме Вашия бизнес с необходимите Ви касови средства (до размера на салдата по текущите Ви сметки). Вашите касови наличности могат незабавно да бъдат превърнати в електронни платежни инструменти чрез депозитните ни услуги, които могат да се комбинират със събиране на наличностите Ви от Вашите пунктове за продажба чрез инкасовата фирма, с която си сътрудничим.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Данъчното облекчение се състои в намаляване на данъчната основа, върху която се определя дължимия годишен подоходен данък на лицата, със сумата на направените от тях през годината плащания за лихви по първите 100 000лв. от ипотечния им кредит за покупка на жилище. Какви са изискванията за ползване на това облекчение? Изискванията, на които трябва да отговаряте, ако желаете да получите данъчното облекчение, са: договорът за ипотечен кредит да е сключен от данъчно задължено лице или от неговия съпруг/а, когато то има сключен граждански брак; към датата на сключване на договора поне единият от двамата съпрузи да не е навършил 35-годишна възраст; ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през съответната данъчна година. Облекчението се ползва задължително с подаването на Годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ като декларацията се подава по постоянен адрес на лицето. Какви документи са необходими? Списъкът от необходими документи, които ще трябва да предоставите заедно с декларацията пред НАП по реда на чл.23, т.5, чл.22 а и чл.45 от ЗДДФЛ, са: 1.Удостоверение за направени вноски (предоставя се от Банката) ИЛИ Платежни документи (вносна бележка или платежно нареждане) 2.Договор за ипотечен кредит (копие) – по Ваше желание копието може да бъде предоставено от Банката 3.Копие от Погасителен план, заверен от Банката-кредитодател – предоставя се от Банката 4.Копие от свидетелството за сключен граждански брак 5.Справка за имотното състояние на кредитополучателя (от имотния регистър по местоживеене) 6.Служебна бележка, издадена от работодателя, ако сте на трудов договор, за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък или сметка за изплатени суми, ако сте на граждански договор, или справка за окончателния размер на осигурителния доход, ако сте самоосигуряващо се лице.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Услугата известяване чрез SMS & e-mail, ви дава възможност да сте винаги в течение с промените по вашите сметки. Вече не се налага да помните падежи по депозити, вноски по кредити или предстоящо изтичане на овърдрафта ви. За всичко това сега се грижим ние. Вашето време и комфорт, са приоритет за нас! Чрез SMS & e-mail известяването можете да получавате информация за: НОВО - Известяване при изтичаща валидност на карта - дебитна/кредитна МНО; НОВО - Известяване при неуспешно излъчване на периодичен превод. Предстояща вноска по кредит/кредитна карта – три дни предварително (БЕЗПЛАТНО) Излизане в просрочие на погасителна вноска по кредит/кредитна карта (за кредитна карта - само SMS ) – уведомление ден след настъпването (БЕЗПЛАТНО) Движение по сметка Салдо по сметка Движение по сметка над определена сума Падеж на депозит (три дни предварително) Известие в деня на преоткриване на депозит (при депозит с опция за автоматично подновяване) Предстоящо изтичане на овърдрафт (30 дни преди края на договора) Вход в системата за Интернет банкиране Намаляващ лимит по овърдрафт Крайна дата на усвояване, при овърдрафт (месец преди настъпване) При успешно/неуспешно комунално плащане При сметка за комунално плащане над максимално посочената сума При постъпило ново задължение за комунално плащане.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Райфайзенбанк поддържа отнoшения с широка гама небанкови финансови институции, предоставяйки им следните висококачествени услуги: Поддържане на сметки в лева и валута – Райфайзенбанк предлага на банките специални условия, в зависимост от техните индивидуални нужди и изисквания; Плащания и преводи от/към други банки - Райфайзенбанк извършва местни (чрез националните системи за разплащания БИСЕРА и РИНГС) и презгранични плащания в местна и чуждестранна валута; Търговско финансиране – Райфайзенбанк предлага търговско финансиране, включително документарни акредитиви и гаранции; Капиталови пазари - Райфайзенбанк заема водещо място на междубанковия валутен и депозитен пазар Инвестиционно банкиране – в качеството си на основен първичен дилър, Райфайзенбанк е лидер в търговията с ДЦК Попечителски услуги – Райфайзенбанк е една от водещите банки в страната, която предлага попечителство при инвестиции в ценни книжа и акции в местни и чуждестранни инструменти

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

За разлика от документарното инкасо, документарният акредитив представлява ангажимент на банка да плати на купувача определена сума за доставка на стока или извършване на услуга при изпълнение на определени условия (представяне на документи). Тази форма на плащане основно се използва в случаи, когато: купувачът и продавачът не се познават добре и нямат доверие един към друг; има съмнения относно платежоспособността на купувача; съществува политическа и икономическа нестабилност в страната на купувача. Общинска банка АД разполага с квалифициран екип, който предлага консултация още преди сключване на търговския договор с цел максимална защита и договаряне на изгодни за клиента условия, както и консултации за изготвяне на документи. Банката предлага предварителна проверка на документи, както и сконтиране на документи по акредитив при спазване на определени изисквания.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Международните банкови гаранции се издават с цел гарантиране изпълнението на договорните задължения при външнотърговски сделки по отношение на добро изпълнение или плащане. Основните видове банкови гаранции, които Общинска банка АД издава са: Гаранция за добро изпълнение Гаранция за участие в търг Гаранция за авансово плащане Гаранция за плащане Банковата гаранция е вид кредитна сделка. Банката предлага консултации и разполага с примерни текстове за различните видове гаранции. Комисиона за издаване на банкова гаранция: при обезпечение с парични средства - 0,25%, мин. EUR 50,00; с друго обезпечение - 0,5%,мин. EUR 50,00.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Общинска банка АД приема и обработва документи на инкасо, свързани с реализиран износ на стоки, както и документи, получени на инкасо за внос на стоки и услуги.Инкасовите операции са препоръчителни при клиенти с трайни търговски взаимоотношения и установено доверие. При тази форма на плащане банките не носят отговорност и нямат ангажимент за плащане. Документарното инкасо не покрива търговски и политически риск, както и риск от неплащане. Основни видове документарни инкаса: срещу акцептиране на трати; срещу заплащане на документи. Комисиона за документарно инкасо: 0,25 %, мин. EUR 40,00.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове