Банки, кредити, карти, лизинги, депозити

Други продукти и услуги

Съкровищни бонове - 3-, 6- и 12-месечни Държавни облигации - с матуритет от 2 до 7 години Първичен пазар: търговете се провеждат всеки понеделник Клиринг: в централния регистър на БНБ Дневна база за изчисляване на лихвата: Actual/Actual база за доходността на ДЦК над 1 година, Act/360 - до 1 година Облигации по "ЗУНК" Български облигации "Брейди" Български облигации по външния дълг в EUR и USD Други с фиксиран доход.

ING Банкwww.ing.bg »

Дейността се извършва от Направление "Охрана и инкасо" в дружеството. "ДСК – Транс Секюрити" ЕООД има натрупан опит в охраната и транспортирането на парични средства, ценни пратки и товари и обслужването на АТМ от преди регистрацията на самото дружество, предвид на това, че то е наследник на структурно звено на „Банка ДСК“ ЕАД, извършващо тази дейност. В изпълнение на тази дейност дружеството разполага с над 70 инкасови екипа, локализирани територията на цялата страна. Всеки инкасов екип се състои от : Инкасатор / Оператор на АТМ Охранител (въоръжен) Шофьор (въоръжен) Служителите в инкасовите екипи са обучавани в специализирани курсове по направления на дейност и са преминали през прецизни психологически и физически изследвания и проверки. Познават добре функционалните си задължения и тактиката за действия при особени ситуации. Членовете на инкасовите екипи са въоръжени с късо лично оръжие, като отделно от това всеки екип е оборудван и с дългоцевно оръжие и средства за индивидуална защита съгласно Закона за частна охранителна дейност. Инкасатор-операторите са преминали специализирано обучение в Картовия център на "Банка ДСК" ЕАД и БОРИКА, за което притежават съответния сертификат. Средно месечно екипите на “ДСК - Транс Секюрити” ЕООД извършват над 23 000 посещения и обслужвания на обекти на "Банка ДСК" ЕАД и външни корпоративни клиенти.

Банка ДСКwww.dsktranssecurity.bg »

Дружеството е лидер на пазара по отношение предлагането на този вид услуга. Ежедневно екипите на "ДСК - Транс Секюрити" ЕООД обслужват комплексно ( в това число следене на касова наличност , захранване с парични средства, реагиране на инциденти - блокирани карти и забравени пари, захранване с консумативи) и поддържане на клиентски вид на над 880 банкомати (АТМ) независимо от тяхното местонахождение на територията на цялата страна. "ДСК - Транс Секюрити" ЕООД поема експресно реагиране при инциденти и гарантира 100% покритие на риска. Служителите са преминали специализирано обучение и притежават сертификат за извършването на този вид дейност.

Банка ДСКwww.dsktranssecurity.bg »

Фондът може да инвестира и в трети държави, включени в списък, одобрен от Заместник-председателя на КФН. При нормални обстоятелства се предвижда основната част от портфейла (около 80-90%) да е съставена от акции и от търгуеми права. Делът на дълговите ценни книжа, включително ипотечни, други корпоративни и общински облигации, и ДЦК, както и на инструментите на паричния пазар, ще е до 20% от портфейла. Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения. При условие на продължително пазарно понижение, ще се пристъпва към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи. Това ще се прави с цел да се защитят вложенията на инвеститорите.

КТБ Асет Мениджмънтwww.corp-am.com »

Alpha Bank - клон България, посредством своя Отдел “Ликидност” Ви предлага индивидуални услуги, чрез които получавате лесен достъп за опериране на международния валутен (работим с всички основни валути) и паричен пазар. Ние смятаме, че значителна част от постигането на успех се дължи на предоставянето на вярна и достъпна за Клиентите ни информация, компетентна помощ и скорост на изпълнение. За нашите Клиенти извършваме валутни операции, както срещу национална, така и срещу чужда валута (арбитражни операции), както и сделки с всички видове вальори.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

Като използвате услугата SMS известия при авторизации с банкови карти Вие следите движението на парите по картовите Ви сметки и можете да се защитите от евентуални измами и злоупотреби. В случай че притежавате дебитна или кредитна карти, издадени от Първа инвестиционна банка и разполагате с мобилен телефон, чрез тази услуга можете да получавате SMS известие непосредствено след всяка извършена on-line авторизация при плащане с картата. По този начин Вие следите своите плащания и ще разберете веднага, ако с Вашата карта се извърши непозволена от Вас трансакция.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

"ДСК – Транс Секюрити" ЕООД извършва проектиране и изграждане на сигнално-известителни, охранителни и структурни кабелни системи: СОТ. Видеонаблюдение. Контрол на достъп. Лоби системи. Шлюзови системи. Пожароизвестяване. Силови и слаботокови мрежи. "ДСК – Транс Секюрити" ЕООД предлага на своите клиенти гаранционно и извънгаранционно обслужване. Предимство на дружеството е, че разполага с високо квалифицирани специалисти и модерна материално-техническа база за комплексно изграждане на такъв вид системи в съответствие с най-високите изисквания от страна на клиентите в т.ч. и в банковата сфера. Дружеството притежава собствена и модерна материално-техническа база, без финансова зависимост от външни кредитори. Обвързаността с Банка ДСК и адекватното регионално позициониране на територията на цялата страна позволяват на дружеството да предлага на клиентите си комплексно и пълно финансово и техническо обслужване във всяка точка на България. "ДСК – Транс Секюрити" ЕООД има установени дългогодишни връзки и контакти директно с производители или вносители на необходимата специализирана техника, което му позволява да предлага силно конкурентни цени на пазара в широк ценови диапазон.

Банка ДСКwww.dsktranssecurity.bg »

Сума съобразно договорения/ изисквания ангажимент Валута лева, евро или щатски долари Кредитополучатели фирми, земеделски производители, свободни професии и общини Цел на кредита издаване на гаранция за участие в търгове издаване на гаранция за добро изпълнение издаване на гаранция за аванс издаване на гаранция за плащане издаване на гаранция за кредит издаване на гаранция за митнически цели и др. издаване на експортни акредитиви Срок на кредита съобразно изискванията на представените договори / условия по търгове / нормативни изисквания и др. Такси тарифа за таксите и комисионите за корпоративни клиенти Лихва в случай на плащане по гаранцията/акредитива от страна на Банката, задължението на клиента се олихвява с Базисен Лихвен Процент на ОББ (в лева, евро или щатски долари) + 10% Обезпечение недвижим имот, машини, транспортни средства, стоки, вземания, парични средства 150% от размера на кредита (с изключение обезпечаване с парични средства)

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Piraeus AM MFMC / Пиреос Асет Мениджмънт Дружество за Управление на Взаимни Фондове/ е едно от водещите управляващи дружества в Гърция с лидерски позиции на пазара на договорни фондове по отношение размер, качество и разнообразие на инвестиционните инструменти. Дружеството предлага на гръцките инвеститори 126 договорни фонда от всички видове и класове, осигуряващи достъп до международния и местния капиталов, и паричен пазар. Договорните фондове предлагани от Piraeus AM MFMC инвестират в акции и дългови инструменти търгувани на капиталовите пазари в Европа, САЩ, Азия и развиващите се страни или специфични сектори на икономиката, осигуряващи по този начин богат опит и професионално управление на средствата на инвеститорите. В допълнение на това Piraeus AM MFMC предлага комплексни инвестиционни инструменти приспособени към изискванията на клиентите, адаптирани към техния рисков профил и с гарантирана главница. Дружеството си осигурява сравнително преимущество пред своите конкуренти чрез кооперирането си с други големи инвестиционни дружества, като - Piraeus Asset Management Europe, Goldman Sachs, ING Investment Management и по този начин предлагайки повече от 74 техни фонда инвестиращи в акции на гръцкия и международния пазар, покриващи повечето от държавите по света, както и широк спектър от сектори на икономиката. Портфолио мениджърите на Piraeus AM MFMC, разполагащи с богат опит в управлението на средствата на институционални клиенти, като пенсионни фондове, инвестиционни дружества, застрахователни компании, договорни фондове, търговски дружества и индивидуални инвеститори предлагат интегрирани инвестиционни решения, базирани на международния опит, прозрачност и специализирано ноу-хау. Piraeus AM MFMC е развил богат набор от финансови инструменти и провежда своята бизнес дейност в рамките на широка мрежа от бизнес партньори, при условията на пълна прозрачност, установени процедури за управление на риска и високо качество на предоставяните услуги.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Ако искате сигурност и доволни служители! Ние, в Alpha Bank знаем колко е важно за Вас като работодател и за успеха на Вашия бизнес да възнаградите служителите си за тяхната работа и да повишите лоялността им към фирмата в дългосрочен план. Затова услугата Alpha Payroll предоставя на Вашите служители удобство и преференциални условия по ползваните продукти. Какви са предимствата за Вашите служители? Разплащателна сметка, свързана с межуднародна дебитна карта Alpha Visa Electron Извършване на плащания при търговци навсякъде по света Теглене в брой от банкомат по всяко време Възможност за овърдрафт Контрол на разходите чрез Alpha Уеб Банкиране Преференциални условия по продуктите на Alpha Bank Възможност за издаване на кредитна карта Visa при изгодни финансови условия и 0% лихва за първите 6 месеца при прехвърляне на задължение от карта, издадена от друга банка

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове