Банки, кредити, карти, лизинги, депозити

Други продукти и услуги

Спестовната програма е нов и удобен начин за спестяване - без изискване за минимална депозирана сума, за да започнете да спестявате Спестовната програма е комбинация от дебитна карта Maestro и свързана към нея Депозитна сметка По ваш избор сума в размер на 3%, 5% или 10% от всяко теглене на банкомат, покупка в търговски обект или плащане в интернет с дебитна карта Maestro автоматично се прехвърля от дебитната ви карта по Депозитната Ви сметка. Можете да промените процента на средствата, които се прехвърлят по сметката, във всеки офис на банката. Довнасяне – по всяко време на каса или чрез превод от други сметки, включително и през Райфайзен ОНЛАЙН Теглене – по всяко време, на каса или преводи към други сметки, включително и през Райфайзен ОНЛАЙН Прехвърляне на средства на банкомат между Депозитната сметка и дебитната карта Информация за натрупаните спестявания по Депозитната сметка при всяко теглене на банкомат Без такса за откриване на Депозитната сметка и дебитната карта Без такса за внасяне на суми по Депозитната сметка Месечна такса за Спестовната програма - 0,50 лв., която се удържа от дебитната карта Такси за ползване на дебитна карта Maestro – стандартни, по Тарифа на Банката.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

„3D Сигурни плащания" е услуга на Общинска банка АД, която създава възможност за плащане с банкова карта в Интернет при най-високо ниво на сигурност. Услугата може да се ползва от картодържателите на международни банкови карти Maestro и MasterCard, издадени от банката. Услугата „3D Сигурни плащания" изисква въвеждането на парола при потвърждаване на Интернет-плащанията. В случай, че желаете да ползвате услугата, Вие можете да получите временна парола за регистрация по един от следните начини: В обслужващия Ви офис на банката можете да получите временна парола за регистрация, която е валидна за 72 часа от момента на получаването й и служи за извършване на регистрация чрез създадения за тази цел „линк” на интернет страницата на банката. След изтичане на този срок временната парола прекратява действието си и Вие трябва отново да посетите банката за да получите нова временна парола. Получаване на временна парола чрез терминално устройство АТМ (банкомат). Имайте предвид, че не всички банкомати в страната могат да бъдат използвани за тази цел. Банкоматите, които могат да отпечатват парола, дават възможност за последователно избиране на функциите „Други услуги”; „Плащане чрез Интернет”; "Verified by VISA MasterCard SecureCode" . От последния екран трябва да бъде избрана функцията „Временна парола за регистрация”. Банкоматът ще Ви отпечата разписка с 9-цифрена временна парола, която е валидна за 72 часа и служи за извършване на регистрация чрез създадения за тази цел портал в интернет страницата на банката. След изтичане на този срок временната парола прекратява действието си и Вие трябва отново да отпечатате чрез банкомат нова временна парола.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

В условията на един променящ се урбанизиран свят, съчетан с прогресивно намаляване на основните изчерпаеми енергийни източници, със замърсяване и влошаване на околната среда, е налице необходимост от промяна на съществуващите политики за развитие свързани с ново отношение към околната среда. В тази ситуация Българо-американска кредитна банка вижда ролята си у нас като едни от двигателите на променящите се икономически модели и политики за развитие, както и на по-съществено интегриране на зелената идея в тях. Мисията на БАКБ е насочена към предоставяне на иновативни финансови решения, основани на три взаимосвързани и взаимозависими приоритета – зелено банкиране, социално банкиране, устойчиво банкиране. Основен и най-активен партньор на банката е българският бизнес. Той е този който първи усеща на практика жизнената необходимост от иновации в дейността си с цел намаляване разходите и по-добро пазарно и обществено позициониране. Тук е и възможността за най-бърза реакция за реализиране на иновативни решения и подходи. Целта на банката е да бъде в услуга на устойчивото развитие, посредством икономическа логика, затова ролята й е в предоставяне на банкови продукти и финансови услуги на фирми, които да извършат необходимата революционна промяна. Основно направление в кредитирането на Българо-Американска кредитна банка е свързано с конкурентно способността на производството у нас. Банката стимулира проекти съобразени с околната среда като предоставя кредити за алтернативно земеделие, възобновяеми енергийни източници както и проекти спомагащи за постигането на устойчива градска среда и други.

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

Факторингът представлява изкупуване от фактора на вземания по търговски фактури на доставчици, произтичащи от доставка на стоки и/или услуги към купувачи при условията на отложено плащане. Факторингът като финансов пакет включва една или повече от следните услуги: Администриране на вземанията Оборотно финансиране на доставчика Събиране на вземаниятa Поемане на кредитния риск при неплащане от купувача. Какви са предимствата на факторинга? При ползване на факторинг услугите като доставчик получавате: Ефективно управление на търговските си вземания с отложено плащане Възможност за допълнително финансиране чрез получаване на аванс за изкупените вземания по търговските фактури с отложено плащане Не блокирате активи като обезпечения и нямате разходи за учредяване на обезпечения Възможност да предоставите отложено плащане на клиентите си, да увеличите приходите си от продажби като ставате по–конкурентоспособен на вътрешния и международния пазар. Какво трябва да направите, за да се възползва Вашата компания от факторинг услугите, които предлага МКБ Юнионбанк? Трябва да предоставите в най-близкия финансов център или регионален корпоративен център на МКБ Юнионбанк договора за доставка на стоки и/или услуги, за който искате да ползвате факторинг услуги. Подписвате договор за факторинг с Банката. Вашата компания информира писмено купувача за прехвърлянето на вземанията на Банката на основание сключения договор за факторинг с нея. Банката ви предоставя оборотно финансиране (авансово плащане на вземанията), събира вземанията и следи за тяхното изплащане.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Ако сте производствена или търговска компания, извършваща регулярни доставки към своите клиенти при условия на отложено плащане между 15 и 180 дни, вие бихте могли: Да получавате авансово до 90% от стойността на издадените фактури по разплащателната си сметка в деня на издаване на фактурата. Да подобрите ликвидността на компанията си. Да договаряте по-дълги периоди на отложено плащане със своите клиенти от конкурентите си. Да увеличавате обемите на продажби със съществуващите си клиенти, както и да печелите нови клиенти. Да купувате на по-добри цени от своите доставчици, получавайки отстъпки за ранно плащане.

ОББ Факторингfactoring.ubb.bg/bg »

Партньорството с ОББ Факторинг би ви дало: Допълнителен инструмент за оценка на платежоспособността на вашите съществуващи или потенциални клиенти. Постоянен мониторинг върху платежното им поведение. Активно управление на ранни просрочия. Ние ви предупреждаваме за негативни индикации относно платежоспособността на вашите контрагенти с цел предприемане на ранни действия за ограничаването на загуби, произтичащи от несъбираеми вземания.

ОББ Факторингfactoring.ubb.bg/bg »

Този елемент от услугата "Факторинг" представлява допълнителен инструмент за ограничаване на риска от неплащане на ваши търговски контрагенти в резултат на неплатежоспособност и/или несъстоятелност.

ОББ Факторингfactoring.ubb.bg/bg »

"3 D Защита" е нова услуга на Алианц Банк България , която позволява пазаруване в интернет при най-високо ниво на сигурност. Предлага се за всички притежатели на съществуващи и новоиздадени, основни и допълнителни банкови карти Maestro, MasterCard, Visa и Visa Electron. Услугата се използва само при търговци, които също са сертифицирани за тази защита - MasterCard Secure Code и Verified by Visa от международните картови организации. Ако търговецът не е сертифициран от международните картови организации за тази схема на защита, транзакцията ще бъде изпълнена по обичайния начин на обработка с въвеждане номер на картата, валидност на каратата и съответно трицифрения код от гърба на пластиката. "3 D Защита" потвърждава идентификацията на картодържателя по време на плащане чрез проверка както на картата, така и на лицето, което извършва плащането. При използване на "3 D Защита"плащането е защитено с парола /ПИН – код/ на картодържателя. Регистрацията за "3 D Защита" е препоръчителна за всички картодържатели на Алианц Банк България, поради високия контрол и сигурност на плащанията в интернет.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

Стратегическото консултиране включва: Финансово-счетоводни, правни и данъчни консултацииОптимизиране на капиталовата структура Корпоративно преструктуриране Управление на паричните потоци на фирмата-клиент (вкл. времева структура и валутна композиция) Изготвяне и администриране на оздравителни планове за фирми с текущи оперативни и/или финансови затруднения Оценки на компании и активи Бизнес планиране и моделиране Проучване и анализ на индустрии/пазари Навлизане на нови пазари Рефинансиране и разсрочване на задължения Финансиране по Европейски програми Други бизнес стратегически услуги

Каролwww.karoll.net »

Финансова група Капман предлага разработването на бизнес планове съобразени изцяло с нуждите на клиента и спецификата на неговия бизнес. Бизнес планът дава обща представа за компанията и нейната дейност. Той разглежда същноста на фирмата към настоящия момент и възможностите за нейното бъдеще развитие. В него също така може да се види как управлението възнамерява да се конкурира в бъдеще и предоставя реална оценка на шансовете за успех.

Финансова група Капманwww.capman.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове