Банки, кредити, карти, лизинги, депозити

Други продукти и услуги

Ситибанк Н.А. – клон София предоставя инкасови услуги в различни населени места в цялата страна чрез специализирани фирми за инкасова дейност. Фирмата за инкасова дейност инаксира парични средства при поискване или по предварително договорен график (включително в събота, неделя и празничните дни). Инкасираните средства се обработват в преброителни центрове на фирмата, като сметката на клиента в Сити се заверява с преброената сума. Всяко инкасиране на пари в брой се извършва само с бронирани автомобили. Инкасираните суми са застраховани по време на транспортирането.

Сити Българияcitibank »

Репо-сделки: Продажба или покупка на ценни книжа с уговорка за обратно изкупуване или продажба. Лихвени суапове: Вид сделки между банки или компании, при които страните се договарят да плащат и получават плаваща срещу фиксирана лихва в една валута или в различни валути.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Alpha Bank - клон България издава банкови гаранции, които в зависимост от предназначението им могат да бъдат: Митнически гаранции; Гаранции за участие в търгове, конкурси, процедури за възлагане на обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки и други; Гаранции за добро изпълнение; Гаранции за връщане на аванс (авансово плащане); Гаранции за плащане; Контра - гаранции. В международната търговия банковите гаранции се използват широко като средство за предпазване от рискове, свързани с неизпълнение от някоя от страните на договорни търговски или финансови задължения.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

Банка Пиреос България” АД и Министрество на икономиката и енергетиката подписаха рамково споразумение за сътрудничество при изпълнението на схеми за безвъзмездна финансова помощ за инвестиции, които се реализират в рамките на Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Официалният старт на първите три грантови схеми за бизнеса по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." бе на 17.10.2007 г. Програмата ще се реализира чрез целенасочена финансова подкрепа за българския бизнес, така че да успее да преодолее конкурентния натиск на общия пазар. Общият й бюджет за целия седемгодишен период е 1 162 млрд. евро.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

"Алианц Solutum - частни съдебни изпълнители" е специализиран пакетен продукт, предназначен да подпомогне и облекчи дейността на частните съдебни изпълнители. Пакетът съдържа следните продукти и услуги: Специални разплащателни сметки - 4 /четири/ броя Специална разплащателна сметка за паричните средства, които частният съдебен изпълнител получава от осребряването на имуществото на длъжниците в изпълнителни производства; Разплащателна сметка за начислените лихви върху сумите по сметката по специалната разплащателна сметка; Разплащателна сметка за сумите за дължимите такси и разноски по изпълнението срещу имущество на длъжници, определени съгласно ЗЧСИ и актовете по прилагането му; Разплащателна сметка за сумите на възнагражденията на частния съдебен изпълнител, за извършени от него други действия във връзка с изпълнителни производства по чл.18 от ЗЧСИ, както и сумите на договорените от КЛИЕНТА.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

Фондове на Пиреос АМ, предлагани в България: -Пиреос фонд от акции на динамично развиващи се местни компании -Пиреос фонд от акции на местни компании -Пиреос местен балансиран фонд -Пиреос универсален фонд-“Растеж"-Фонд от фондове -Пиреос универсален балансиран фонд-Фонд от фондове -Пиреос универсален консервативен фонд-Фонд от фондове.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Какво печелите, ако ползвате лични сейфове за съхраняване на ценности в ОББ? Висока степен на сигурност при съхраняване на ценностите – сейфът се заключва/отключва само с два ключа като единият от тях остава у вас, а другият в Банката; Конфиденциалност; Избора на желаните от Вас срокове и размери; Неограничен достъп в рамките на работното време на офиса; Кой има достъп до Вашия сейф? Само Вие или упълномощено от Вас лице. Какви са таксите за ползване на личен сейф в ОББ? Такса за наемане на сейфа според размера на касетата и срока на наемане

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Банката предлага издаване, авизиране, обработка на документи и плащане, издаване на цесии, прехвърляне на акредитиви съгласно Еднообразните правила и обичаи за документарни акредитиви (Издания № 500/600 на МТК, Париж) и Еднообразните правила за междубанкови рамбурси по документарни акредитиви ( Издание №525 на МТК, Париж). За откриване на акредитив наредителят попълва неотменяемо Нареждане за откриване на акредитив. Ход на искане за откриване на акредитив в Токуда Банк се дава само при наличието на пълно обезпечение по сметките на наредителя или сключено споразумение за отпускане на банков кредит. Токуда Банк АД начислява дължимите такси и комисионни съгласно Раздел VI от действащата тарифа. Токуда Банк АД не начислява допълнителна такса за съобщение по S.W.I.F.T. при откриването на акредитива. Всички получени и излъчени съобщения по S.W.I.F.T. се изпращат на клиентите на Банката по е-mail в реално време.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

Банка Пиреос България АД предлага репо сделки на своите клиенти с български ДЦК, държавни облигации на страните от ЕС и САЩ. Минималната сума на сделката е 50,000 единици в лева, евро и щатски долари.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Вече не е необходимо всеки месец да се притеснявате за крайния срок за погасяване на задълженията си! С услугата "Автоматично погасяване на задължения по кредитни карти" имате възможност: само с еднократно нареждане, автоматично да погасявате минималната вноска или цялата дължима сума, посочени във Вашето извлечение, без да посещавате клон на Банката. минималната вноска или цялата дължима сума, посочени във Вашето месечно извлечение, да се удържат автоматично от друга Ваша сметка или от сметка на друго лице в ПИБ (Ваш близък или роднина, с негово съгласие).

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове