Банки, кредити, карти, лизинги, депозити

Други продукти и услуги

Ако сте представител на малкия и среден бизнес в България и търсите начин да подобрите своите пазарни позиции или да разширите дейността на Вашето предприятие, обърнете се към УниКредит Булбанк за Ваш надежден партньор. В стремежа си да осигури най-добри условия за своите клиенти УниКредит Булбанк обедини усилията си с Европейския инвестиционен фонд по инициативата JEREMIE за подкрепа на малките и средни предприятия. Инициативата JEREMIE e насочена към облекчаване на достъпа до финансиране на малките и средни предприятия в страната чрез намаляване на изискванията за предоставяне на обезпечение и понижаване на лихвените нива по техните кредити.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Инвестиционен кредит: Валута: лева, евро; Размер: до 90% от размера на общите допустими разходи по проекта; Собствено участие: 10% от размера на общите допустими разходи по проекта; Процедура: ускорена процедура за предоставяне на одобрение; Максимален срок: до 10 години в зависимост от правилата на банката; Гратисен период: до 12 месеца от датата на договора за кредит. Кредит за финансиране на разходите за консултации: Валута: лева, евро; Максимален размер: 30 000 евро, до 100% от размера на разходите; Максимален срок: до 24 месеца от датата на договора за кредит; Гратисен период: до 6 месеца; Обезпечение: Залог на вземания Кредити за земеделски производители, подпомагани по Схемата за единно плащане на площ: Размер: до 100% от общия размер на очакваното подпомагане, съгласно издадено от ДФ „Земеделие“ удостоверение по образец; Валута: лева; Срок за издължаване: до 30 юни на годината, следваща подаването на заявлението от клиента пред ДФЗ; Лихва: по договаряне, платима месечно; Обезпечение: Залог на вземане върху средствата, които кандидатът за - подпомагане се очаква да получи; Запис на заповед за размера на главницата и дължимите лихви; Всякакви други допълнителни обезпечения, съгласно вътрешните правила за кредитиране.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Токуда Банк АД предлага всички стандартни документарни операции при разплащания по външнотърговските сделки на своите клиенти като обработката им е подчинена на съответните международни правила.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

Пътнически чекове: Изплащане на каса на пътнически чекове, деноминирани в основните валути EUR, USD, CHF, GBP, CAD; Продажба на пътнически чекове American Express Travellers Cheques в следните основни валути - EUR и USD; Издаване на банкови чекове: Банката издава поименни банкови чекове в следните основни валути USD, EUR и GBP. Тези чекове са платими чрез кореспондентските сметки на ПИБ в първокласни банки, като: JPMorgan Chase Bank за USD; Bank Austria за EUR и Lloyds Bank за GBP. Какво е необходимо да направите? - Да попълните и подадете Искане за издаване на чек в някои от офисите на Банката и да осигурите необходимите средства по сметката си. 3. Приемане на чекове за инкасиране: Първа инвестиционна банка приема за инкасиране различни видове поименни чекове - лични, фирмени, банкови, пощенски, касиерски, пътнически, трежъри чекове и други, деноминирани в основните конвертируеми валути. За целта е необходимо да имате открита разплащателна сметка в ПИБ. Чекът се представя лично в Банката, като на гърба на чека се поставя джиро (джирото е подпис на получателя - бенефициента при физически лица, и съответно подпис и печат за бенефициенти - юридически лица). Инкасирането на чека в полза на клиента се извършва обичайно в срок от 30 - 40 календарни дни след неговото приемане в Банката

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Картови авторизации - тази нова възможност ще Ви позволи да получавате информация за извършените от Вас плащания и тегления с карти: online справка - позволява Ви online следене на Вашите авторизации (меню "Справки", подменю "Картови авторизации"); по e-mail - получавате по e-mail справка за Вашите картови операции, които са получили авторизация за последните 24 часа, което става веднъж дневно след 17:00 ч. и обхваща периода от 17:00 ч. на предния ден до 17:00 ч. на текущия ден. Настройките и активирането за Картови авторизации по e-mail можете да направите в https://my.fibank.bg, меню Услуги. Преводи по SWIFT.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Кредитополучатели фирми от отрасъл транспорт Предназначение банкова гаранция за издаване на лиценз съгласно изискванията на Наредба № 11 и 33 на Министерство на транспорта Валута Лева Лихва за просрочена главница и неустойка за неплатена лихва Базисен Лихвен Процент на ОББ в лева + 10% Такси 3% годишно, включваща издаването и управлението. Събира се на годишна база – при подписване на договора за издаване на банкова гаранция и след изтичане на всяка календарна година Размер до 200 000 лева Бенефициент Министерство на транспорта, ИА „Автомобилна администрация” Срок на гаранцията 2 години Обезпечение - без вписване на обезпечение от страна на клиента - подписване на запис на заповед за размера на гаранцията и лихвите за 180 дни

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Банката предлага различни схеми за предекспортно финансиране на износители, след съответна оценка на кредитното им състояние.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Гаранциите, които Банка ДСК издава са в лева или чуждестранна валута и могат да бъдат следните видове: Митнически гаранции по чл. 816 от ППЗМ – Банката издава гаранции в полза на митническите власти загарантиране издължаването на мита, митнически такси и ДДС, дължими от наредителите (клиенти на Банката), във връзка с тяхната външнотърговска дейност. За издаване на митническа гаранция клиентът следва да подаде писмено искане до Банката и да представи съответните митнически документи, от които са видни необходимостта от издаване на гаранция, нейния размер и срок. Гаранции за участие в търг – издават се в полза на организатор на търг, за обезпечаване изпълнението на задълженията на участник в търга. Гаранции за връщане на аванс – издават се на клиент, който се явявя доставчик на стока или услуга срещу авансово плащане, в полза на негов купувач. Гарантират връщането на авансово платената сума при евентуално неспазване на условията по договора, сключен между тях. Гаранции за добро изпълнение – Издават се за гарантиране точното изпълнение на договорните задължения на наредителя към бенефициера по сключен между тях договор (за доставка, услуга, др.). Гаранции за изпълнение на парично задължение – Издават се в полза на кредитор на клиента за гарантиране на плащането от клиента в полза на кредитора, по сключен между тях договор (за доставка, услуга, др.). Гаранции за връщане на кредит – Издават се в в полза на кредитор, във връзка със сключен договор за кредит между наредителя и бенефициера. Банката гарантира изплащането (погасяването) само на главницата по договора за кредит.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

POS терминалът (Point Of Sale/Service) е устройство, което позволява на търговците да приемат плащания чрез дебитни и/или кредитни карти. POS терминалът извършва електронно прехвърляне на средства от клиентските карти към сметката на търговеца. Той се инсталира на територията на търговския обект в зоната за обслужване на клиенти. Необходимо е наличие на телефонна линия (която се заета, само докато трае трансакцията) и елекрическо захранване. Предимства при използване на POS устройства При използване на POS устройство, търговците предлагат още една услуга на клиента, която спомага за стимулиране на продажбите. Статистиката показва, че при плащане на покупки чрез използване на карти, клиентът е готов да похарчи повече средства. Приемат се най-разпространените местни и международни картови брандове: БОРИКА, Maestro. Спестява се броенето на пари в брой, като се елиминира физическото броене на пари и документооборота при инкасиране или внасяне на пари в брой в банката. Гарантирано плащане, поради включване на Банка като страна в разплащателния процес. Отчетността при продажбите се гарантира, като се получават отчети от банката (или чрез интернет банкирането).

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

ТОКУДА БАНК АД извършва за финансови институции съхранение и трансфери на държавни, общински и корпоративни ценни книжа, както и представляване клиенти на общи събрания на акционери и събиране на дивиденти и лихви. Извършването на попечителски услуги е предмет на специален договор.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове