Банки, кредити, карти, лизинги, депозити

Други продукти и услуги

Документарният акредитив се използва като основна форма на разплащане при външнотърговски сделки в международната търговия, като кредитен инструмент и като средство за осъществяване и гарантиране на плащането. Документарният акредитив представлява неотменим ангажимент на банката в рамките на посочен срок да осъществи плащане за стоки и услуги по нареждане на вносителя в полза на износителя, на определена сума веднага (на виждане) или на по-късна дата (с отложено плащане срещу акцептиране на трата), при предоставяне от износителя на редовни стоково-разпоределителни документи. При обслужване на документарния акредитив Alpha Bank - клон България спазва (доколкото не противоречи на възприетия режим в страната), разработените в последната им редакция от Международната търговска камара в Париж, т.нар. "Еднообразни правила и обичаи относно документарните акредитиви".

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

„Д Банк” предлага следните основни услуги и продукти: предварителни консултации, свързани с ориентиране по оперативните програми и възможностите за получаване на средства от общини; актуална информация за обявени и предстоящи покани за кандидатстване, условия, срокове, особености; общо обучение по отношение на оперативните програми, свързани с общини и процедурите и правилата, които следва да се спазват при изпълнението на проектите; консултации при подготовка на документация за кандидатстване; консултации за изграждане на структури и административен капацитет за изпълнение на проектите; консултации при подготовка и провеждане на обществени поръчки; Банката осигурява и гъвкаво финансиране за: предпроектни дейности, за самоучастие (собствен финансов принос), за ДДС; за изпълнение на проекта (оборотно финансиране и инвестиционни кредити); банкови гаранции, изискуеми при авансови и други плащания.

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Само с един SMS получавате информация за наличността по всичките Ви карти от Д Банк. Изпратете SMS от мобилния си телефон и ще получите отговор в рамките на няколко минути. Услугата е без банкови такси. Регистрация за SMS-наличност Регистрирайте се за услугата в офис на Д Банк, като посочите желаните карти и мобилен телефон. Можете да регистрирате неограничен брой карти. Как да ползвате SMS-наличност Изпратете SMS на номер: 190091 за абонати на M-Tel 1618 за абонати на GloBul 1618 за абонати на VivaTel със съдържание Nхххх. "N" означава наличност, а "хххх" е Вашият персонален код, получен в банката. Например, ако персоналният Ви код е 1234, то съдържанието на изпратения SMS следва да е "N1234". В отговор с един SMS получавате информация за наличността по всичките Ви абонирани карти. Няма опасност друго лице да получи информация за Вашите карти, тъй като услугата SMS-наличност може да се ползва само от посочения от Вас мобилен телефон и с персоналния Ви код. Чрез SMS-наличност получавате напълно актуална информация за разполагаемата сума по Вашите карти. Същата информация е достъпна: за всички карти - на банкомат

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Банката предоставя консултации при договарянето на търговски сделки от високо квалифицирани специалисти, както и помощ при изготвянето на текстове на гаранции и акредитиви, с оглед избягване на неизгодните на нашите клиенти условия.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

„Д Банк” предлага следните основни услуги и продукти: консултиране по мерките, които предоставят възможности за получаване на помощи от предприятия; консултации за възможности за финансиране със средства от ЕС на конкретна идея; актуална информация за открити процедури за набиране на проектни предложения, за предстоящи покани и крайни срокове за кандидатстване; консултации при подготовката за кандидатстване. Банката предлага продукти, в съответствие с условията и изискванията по конкретните проект и оперативна програма: кредити за предпроектни дейности и подготовка за кандидатстване; инвестиционни и оборотни кредити за изпълнение на проекта; банкови гаранции, изискуеми при авансови и други плащания; специални сметки, кредитни уверения, банкови референции.

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Дирекция "Трежъри" на ОББ АД извършва и предлага на своите клиенти сключване на: Дирекция "Трежъри" извършва два вида репо сделки Традиционно репо /продава-купува/ - сделка при която Банката продава цена книга на клиена с уговорката за обратното им изкупуване на падежа на репото по предварително определена цена. Тази сделка предоставя допълнителна гаранция/обезпечение по предоставените от Вас средства, както и възможност за ребалансиране структурата на активите Ви. Обратно репо / купува-продава/ е сделка, при която банката купува ценна книга от клиента и фиксира цената, по която ще продаде същата книга на същия клиент на бъдеща дата. Този вид репо сделка дава възможност за гъвкаво краткосрочно финансиране в лева, евро или щатски долари срещу обезпечение притежавани по регистъра в ОББ АД ценни книжа. Суапови операции (swap) - размяна на сума в един вид валута с друга, с договореност за обратната им размяна на определена бъдеща дата и при предварително договорен валутен курс Позволява оптимално управление на текущата ликвидност в необходимата на клиента валута, както и хеджиране на валутни експозиции произтичащи от разлики във валутите от паричните потоци на бизнеса Ви.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

С услугата на "Алианц Банк България" получавате SMS съобщение на посочен мобилен телефонен номер за всяка извършена от Вас операция с дебитна, спестовна или кредитна карта издадена от „Алианц Банк България” АД. Получавате SMS до 10 мин. след извършване на следните транзакции: теглене от банкомат; плащане от банкомат на сметки; теглене на ПОС в банка; плащане на ПОС при търговец; плащане по Интернет;

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

Факторингът е финансова услуга, която позволява на доставчика да предложи отложено плащане на своя клиент, като същевременно получи авансово голяма част от парите в деня на доставката. Предлаганата финансова схема(Експортен Факторинг) осугурява бърз достъп до оборотни средства на производители и търговци, доставящи на клиентите си при разсрочено плащане. Как е възможно това: DS-Concept има възможност да проучва кредитния рейтинг на клиенти от цял свят. Ако проверката мине положително и при наличие на взаимен интерес се сключва договор за факторинг. В деня на износа фирмата Ви ни изпраща фактурите и прилежащите транспортни документи, DS-Concept Factoring купува вземанията и финансира фактурите Ви още същия ден.Експортният факторинг е финансова услуга включваща в себе си три компонента: финансиране, събиране на вземания и поемане на финансовия риск при изпадане в неплатежоспособност на платеца.

DS-Concept Factoring GmbHwww.ds-concept.net »

Доверителното управление е услуга, предназначена за хора със солидни спестявания, при която за клиента се структурира личен инвестиционен портфейл. Банка Пиреос Б-я ви гарантира индивидуален подход, персонално обслужване и по-голяма гъвкавост при управлението. Конструирането на портфейла е съобразено с инвестиционните цели, рисковия профил, времевия хоризонт и предпочитания за валута на клиента. Нашият глобален инвестиционен подход позволява да постигнем оптимална дългосрочна възвръщаемост за нашите клиенти. Препоръчителна минимална сума на инвестицията е 30 000 лв или тяхната равностойност. Основната ни цел е структуриране на глобално диверсифициран портфейл, който да осигури оптимална дългосрочна възвръщаемост на портфейла при минимизиран риск и ниски инвестиционни разходи. В управлението на потфейлите ние прилагаме тактики, с които да дадем допълнителна добавена стойност на инвестицията на световните капиталови пазари. Управлението на портфейлите, алокацията на активите в него и тяхното ребалансиране във времето, са съобразени и с икономическата конюнктура и фазите на икономическия цикъл. Банка Пиреос Б-я ще Ви осигури личен инвестиционен консултант, който в зависимост от Вашите конкретни цели и инвестиционни ограничения ще ви предложи най-подходящата за Вас инвестиционна стратегия. Тя ще бъде приведена в действие от професионален екип от портфолио мениджър, брокер и анализатор, които ще управляват инвестиционния Ви портфейл и следят за развитието на пазара и за необходими промени в индивидуалната Ви инвестиционна стратегия. Клиентите ни могат да избират между разнообразни стратегии и финансови инструменти, така че портфейлът им да съдържа подходяща комбинация от различни финансови инструменти (акции и облигации на български и чуждестранни емитенти, български и чуждестранни ДЦК, депозити в различни валути, деривативни инструменти). Трябва да знаете, че при доверителното управление имате пълна независимост на инвестицията - вашите парични средства и финансови инструменти са отделени от активите на инвестиционния посредник.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Програмата осигурява възможност да се възползвате от намаления в над 80’000 бизнес и луксозни хотели, отстъпки от 5% до 30% сред най-известните компании, предлагащи rent-a-car услуги, както и уникална система за проследяване на загубен багаж на летища. Съвместно с Priority Traveler Ви предлагаме договорени преференциални (най-добрите на разположение) оферти за хотелски стаи в луксозни и бизнес хотели по цял свят, включващи най-престижните световни хотели Starwood, InterContinental, Hilton, Hyatt, Four Seasons, Radisson, Mandarin Oriental, Wyndham and Marriott. За разлика от други програми, като член на Priority Traveller няма нужда да предплащате, за да се възползвате от тези оферти и няма да се налага да се съобразявате с утежняващи процедури по канцелиране на резервация. Изборът на план за пътуване е изцяло Ваш – гъвкав и удобен! Online базираната система за резервация Priority Traveller RoomBooker Ви дава незабавен достъп до над 80,000 хотела по цял свят. Направете резервирането на хотел лесно, бързо и безопасно, като едновременно се наслаждавате на големи намаления. Какви са ползите от членството в Priority Traveller? Ще спестявате повече от резервации в хотели и коли под наем. Освен това Ви предоставяме достъп до възможността да се запознаете подробно с особеностите на хотела, който искате да посетите – със снимки, подробна информация на предлаганите услуги, разстояние до определени забележителности и много други. Как се правят резервации в хотел? Когато получите членска карта, можете да се възползвате от online услугата за резервация в хотели. Priority Traveller RoomBooker Ви дава достъп до над 80,000 хотели по целия свят, в която да проверите наличието на свободни стаи, цените и условията удобно – директно чрез Вашия компютър. За да видите предложените ценови оферти: влезте на сайта www.prioritytraveller.com; въведете данните на Вашата Priority Traveller карта в изберете , след това изберете Priority Traveller RoomBooker, за да отворите резервационната база направете избор за града, времето, хотела, който предпочитате. Програмата Priority Traveller car rental е специално ориентирана за хора, които често пътуват. Предлагаме Ви намаления при компании, на които може да имате доверие - AVIS, HERTZ, NATIONAL, EUROPCAR and HOLIDAY AUTOS. Може да спестите до 30% с нашите партньори. За максимум удобство, можете да резервирате кола под наем по два начина: Online – просто изберете бутона Book Now до избраната от Вас компания; Посредством Priority Traveller Travel Services – можете да се обадите на обособения телефон на Travel Services във Великобритания (+44) London (20) 8256 9005, което ще ви осигури получаването на най-добрите възможни оферти. Те ще свършат всичко вместо Вас, това което Вие трябва да направите, е да вземете ключовете от избраното място. Когато наемате кола, моля имайте грижата да въведете точния Priority Traveller Car Rental ID номер, какъвто е посочен на страницата. Важно е този номер да се вижда на документа за резервиране на колата. Това ще ви осигури получаването на специалните Priority Traveller намаления и ще позволи на компанията да проследи използването на програмата Priority Traveller, което ще ни даде възможност в бъдеще да получаваме по-добри отстъпки. С уникалната система за проследяване на загубен багаж на летище, Priority Traveller ще намери Вашият загубен багаж и ще Ви информираме на всяка стъпка докато Вие и багажа Ви бъдете отново заедно. Въпреки това, важно е към багажа си да прикачите таговете, които ще Ви дадем, тъй като те ще улеснят търсенето.

СИБАНКwww.cibank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове